C++ [ 03 – Operatörler ]

Operatörler

C++ diğer programlama dillerinden farklı olarak operatörler
için:
•Ingilizce anahtar sözcükleri daha az,
•Her klavyede bulunabilen işaretleri daha çok kullanır.

Atama operatörü (Assignment ) (=)

a = 5; tamsayı (int) 5 değeri değişken a’ya atanır
b = a; a degiskenindeki degeri b ye atar.

Aritmetik operatorler ( +, -, *, /, % )

+ Toplam
– çıkartım
* çarpım
/ bölüm
% modul     a = 11 % 3;  SONUC a = 2

Arttırım ve Eksiltim operatörleri “++ –“

B=3;     A=++B;
// A : 4, B : 4     OLUR,

B=3;    A=B++;
// A : 3, B : 4     OLUR

Iliskisel ve esitlik operatörleri ( ==, !=, >, <, >=, <= )

== Eşittir
!= Eşit değildir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük veya eşittir
<= Küçüktür veya eşitir

MANTIKSAL (Logical) operatörler ( !, &&, || )

((5 == 5) && (3 > 6) ) // yanlis ( dogru && yanlis ).  ve
((5 == 5) || (3 > 6) ) // dogru ( dogru || yanlis ).  veya

Ornek bir program ;

#include <iostream>

using namespace std;
int main () {
  int sayi1;
  int sayi2;
  
  cout<<"Bir sayi giriniz :";
  cin >> sayi1;
  cout<<" Girilen sayi = "<<sayi1<<endl;
  cout<<" Girilen sayinin 2 kati = "<<sayi1*2<<endl;
  cout<<"Ikinci sayiyi giriniz : ";
  cin >> sayi2;
  cout<<"iki sayi toplami = "<<sayi1+sayi2<<endl;
  
  system("pause");
}

Ders sonunda olusturdugumuz projenin .cpp kaynak dosyasini buradan indirebilirsiniz.

cpp – 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *